Download Bibliya sa Tagalog offline mod apk vBibliya Tagalog offline Filipino Ang Dating 15.0 for Android

имя приложения Bibliya sa Tagalog offline
категория Книги и справочники
размер 13.8MB
Замечания 7461
издатель BÍBLIA
дробь 6.0
дата публикации 29/07/2022
загрузка Загрузить Mod Apk
Google play Bibliya sa Tagalog offline Google Play

мод меню:

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline Представление игры :

Libre an Ang Dating Bibliya sa Tagalog offline audio.

Magkaroon ng personal na Bibliya (Bible) libre (free) araw-araw sa iyong telepono! Ranasin ang personal na relasyon sa Diyos!

I-download ang pinaka-simple at epektibong gamit upang makuha ang Salita ng Diyos sa Tagalog sa iyong telepono o Android na tablet libre.

Ang app na ito ay nag-aalok ng pinaka-magandang bersyon ng Banal na Bibliya sa Tagalog: Ang Dating Bibliya (ADB) libre, na nakasulat sa kasikong Tagalog at nailathala nuong 1905.

Basahin o making sa Banal na salita kahit na ikaw ay hindi konektado sa Internet: ang app na ito ay nagbibigay ng offine libre na akses sa Bibliya Filipino audio.

Sa panahon ngayon ay marami ang nabiyayaan na magkaroon ng akses sa teknolohiya. Maaari kang magkaroon ng personal na kopya ng Biblya version kung saan maaari mong mabasa o mapakinggan ang Salita araw-araw.

Mayroong malaking pakinabang ang pakikinig sa Banal na Kasulatan na binabasa para sa iyo. Ang paborito mong mga berso ay mabibigyan ka impak sa makabagong paraan na iyong mapapakinggan ang mga ito!

Masiyahan sa bagong app na ito kasama ang karagdagang mga tampok:

— Libreng pag-download offline

— Pag-down para sa offline na pakikinig o pagbabasa

— Audio ng Ang Dating Bibliya (Biblia) Filipino version

— Moderno, madaling magamitin na interface

— Mabilis na paraan upang makahanap ng mga libro at mga kabanata

— I-bookmark ang paboritong berso offline

— Maaaring gumawa ng listahan ng mga paborito

— Pagkopya, pagpapadala at pamamahagi ng mga berso

— Bumalik sa huling berso na binasa

— Paghahanap ng keyword Biblia

— Maaaring maliitan o malakihan ang font

— Paraan upang gamitin ang panggabing mode para sa mas komportableng pagbabasa

Ang Tagalog na Ang Dating Bibliya Filipino version ay nahahati sa dalawang malaking seksyon na kilala sa tawag na ang Luma at ang Bagong Testamento.

Ang mga Testamento ay ang pagsasama-sama ng mga libro. Ang lahat ng mga libro ay nahahati sa mga kabanata at berso Tagalog.

Mayroong 23,145 na mga berso sa Lumang Testamento at 7,957 na mga berso sa Bagong Testamento. Ito ay nagbibigay ng kabuuan na 31,102 na mga berso.

Ang mga libro ay:

Lumang Testamento:

Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Bagong Testamento:

Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

Bibliya sa Tagalog offline Снимок игры :

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline

Bibliya sa Tagalog offline (13.8MB)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *